W ubiegłym tygodniu dokonano odbioru przebudowy drogi nr 1606P odc. Wiśniewo - Wiśniewko.

W ramach przebudowy poszerzono jezdnię drogi do normatywnej szerokości 5,5 m. Ułożono dwie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o grubościach 6 cm i 4 cm. Pobocza wykonano z tłucznia kamiennego (wapień) o szerokości 0,5 - 2,0 m. Wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe. Prace wykonano na odcinku 998 m.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG z Inowrocławia.

Odbioru dokonali: Dyrektor PZD - Robert Torz, Inspektor nadzoru - Andrzej Targowski, Przedstawiciel PZD - Michał Piaskiewicz, Kierownik budowy - Marcin Mozgowiec oraz Kierownik Robót - Patryk Nowakowski.

Całkowity koszt to 646 074,25 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dofinansowanie w ilości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych). Pozostała część została sfinansowana ze środków Powiatu Wągrowieckiego.