Dyrektor - Robert Torz

Jan Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Wydział Księgowości

Główna Księgowa Joanna Grzewińska
Jan Kowalski
Pok. nr 2
Zadania wydziału:
1) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora PZD, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
2) Prowadzenie rachunkowości budżetowej PZD.
3) Prowadzenie analizy wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji PZD.
4) Opracowywanie sprawozdań z zakresu gospodarki finansowo? księgowej.
5) Kontrola wewnętrzna dokumentacji finansowej i majątku PZD.
6) Kierowanie pracą podległych pracowników oraz kontrola jej wykonania.
7) Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Dyrektora PZD w sprawach koniecznych i nie cierpiących zwłoki, w załatwieniu ich terminowo.

 

Wydział Kadr i Administracji

Specjalista Anna Pol
Jan Kowalski
Pok. nr 3
Zadania wydziału:
1) Obsługa sekretariatu PZD
2) Prowadzenie spraw kadrowych.
3) Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Wydział Dróg i Mostów

Kierownik komórki/działu ds. utrzymania dróg i mostów Michał Piaskiewicz
Jan Kowalski
Pok. nr 4
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1) Organizacja pracy komórki/działu ds. utrzymania dróg i mostów (dział techniczny).
2) Zastępowanie dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w trakcie jego nieobecności w pracy.
3) Określanie potrzeb, planowanie i sprawozdawczość w zakresie utrzymania, remontów dróg i obiektów mostowych oraz działalności bieżącej PZD.
4) Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5) Uzgadnianie warunków dotyczących lokalizacji zjazdów i wydawanie decyzji w tym zakresie.
6) Uzgadnianie warunków dotyczących lokalizacji urządzeń w pasie drogowym i wydawanie decyzji w tym zakresie.
7) Uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej w zakresie przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi.
8) Zlecenie opracowania dokumentacji dla budowy/przebudowy/ remontu dróg, a także jej weryfikacja i kontrola pod względem merytorycznym.
9) Prowadzenie postępowań administracyjnych i wykonywanie innych niezbędnych prac związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę dróg, zgłoszeń wykonania robót budowlanych oraz decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
10) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  w próbach, badaniach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
11) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budów.
12) Organizowanie odbiorów robót i uczestniczenie wg potrzeb w ich odbiorach częściowych  i końcowych.
13) Odpowiedzialność za należyty przebieg realizowanych zadań z zakresu powierzonej funkcji.
14) Kontrola dokumentów rozliczeniowych (kosztorysów, obmiarów robót, dzienników budów, faktur) z robót wykonanych na drogach.
15) Kontrola dokumentów rozliczeniowych (kosztorysów, obmiarów robót, dzienników budów)  z robót wykonywanych na drogach oraz kontrola merytoryczna faktur dla inwestycji.    
16) Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej ds. zamówień publicznych zgodnie z pełnioną w niej funkcją i Regulaminem komisji.
17) Przechowywanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt zgodnie z Instrukcją    kancelaryjną i archiwalną.
18) Pełnienie obowiązków dyżurnego zimowego utrzymania dróg.
19) Współudział przy opracowywaniu planu zimowego utrzymania dróg.
20) Współpraca z innymi zarządcami dróg, organizacjami i jednostkami samorządowymi w zakresie prowadzonych spraw i zagadnień.
21) Pełnienie funkcji inżyniera budowy, podczas robót budowlanych branży drogowej na budowach - fachowa ocena zjawisk na budowie.
22) Rozwiązywanie zagadnień architektonicznych na placu budowy, kolizje z sieciami i urządzeniami.
23) Udział w koordynowaniu prac robotników na budowach. Rozwiązywanie zagadnień techniczno - organizacyjnych na placu budowy (koordynacja zaplecza budowy).
24) Udział w kontroli i weryfikacji robót budowlanych wykonywanych przez robotników.
25) Kontrola terminowości robót budowlanych - zgodność  harmonogramami.
26) Pomoc przy sprawowaniu kontroli nad robotami: ziemnymi, nawierzchniowymi, wykonywaniem odwodnienia, pozostałe roboty branży drogowej.
27) Pomoc przy kontrolowaniu jakości i zaawansowania robót budowlanych drogowych.
28) Udział  w kontroli jakościowej i ilościowej wbudowywanych materiałów.
29) Udział przy sprawowaniu kontroli nad stanem BHP na budowie, kontrola oznakowania budowy.
30) Udział w kontroli i weryfikacji dokumentacji budowy (szczegóły konstrukcyjne).
31) Udział w pomiarach, próbach i badaniach wykonywanych na placu budowy.
32) Kontrola technologii robót budowlanych,  pomoc w kontroli warunków atmosferycznych przy wbudowywaniu materiałów.
Referent ds. utrzymania dróg i mostów Adam Kwitowski
Jan Kowalski
Pok. nr 4
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1) Prowadzenie prac związanych z zarządzaniem siecią drogową:
- ewidencja dróg i mostów,
- wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego,
- wydawanie decyzji lokalizacyjnych na umieszczanie reklam w pasie drogowym,
- uzgadnianie przejazdów pojazdów ponadnormatywnych oraz prowadzenie ewidencji wydawanych zezwoleń.
2) Sporządzanie niezbędnych sprawozdań w zakresie dróg.
3) Prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego pasa drogowego.
4) Prowadzenie spraw związanych z zadrzewieniem i utrzymaniem zieleni w pasie dróg powiatowych (ewidencja zadrzewienia, planowanie wycinki i nasadzeń drzew, koszenie traw, itp.) - przyjmowanie wniosków, skarg w tym zakresie, zakupy.
5) Prowadzenie ewidencji oznakowania pionowego i poziomego dróg.
6) Przeglądy dróg i pomiary natężenia ruchu.
7) Pełnienie obowiązku dyżurnego zimowego utrzymania dróg.
8) Gromadzenie i ewidencji danych o wypadkach i zdarzeniach drogowych.
9) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych.
10) Współudział przy opracowywaniu planu zimowego utrzymania dróg.
11) Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu.
12) Współpraca z innymi zarządami dróg, organizacjami i jednostkami samorządowymi
13) Prowadzenie strony internetowej.
14) Współpraca z lokalnymi mediami w kwestii informowania o pracach/ utrudnieniach w ciągu dróg powiatowych.
15) Kontrola pasa drogowego pod względem legalności jego zajęcia.
16) Przeciwdziałanie i ochrona dróg przed niszczeniem.
Specjalista Jakub Zadroga
Jan Kowalski
Pok. nr 5
1) Opracowywanie kosztorysów inwestorskich
2) Sporządzanie wniosków do Zarządu Powiatu w sprawach zamówień publicznych.
3) Prowadzenie ewidencji zgłoszonych skarg i odwołań od decyzji administracyjnych.
4) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych.
5) Udział w rokowaniach przed umownych i przetargach dla robót drogowo-mostowych.
6) Współudział w przygotowaniu wniosków o wydanie pozwoleń na roboty budowlane zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
 
Specjalista Michał Dębny
Jan Kowalski
Pok. nr 5
1) Prowadzenie spraw środków trwałych.
2) Zarządzanie stanem magazynowym PZD.
3) Prowadzenie kontroli nad drogami PZD.
4) Prowadzenie rozliczenia paliwowego.
5) Zaopatrzenie.
6) Prowadzenie postępowań w sprawach ewentualnych odszkodowań dla użytkowników dróg, spowodowanych w skutek wydarzeń drogowych.
7) Kontrola stanu BHP i zabezpieczenia przeciwpożarowych w PZD.
8) Organie okresowych szkoleń w zakresie BHP, oraz badań lekarskich dla pracowników PZD.
9) Pełnienie obowiązków przy zimowym utrzymaniu dróg.
 
Referent Agnieszka Sobkowiak
Jan Kowalski
Pok. nr 6
1) Odpowiedzialność za należyty przebieg realizowanych zadań z zakresu powierzonej funkcji.
2) Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej ds. zamówień publicznych zgodnie z  pełnioną  w niej funkcją i Regulaminem komisji.
3) Przechowywanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt zgodnie z Instrukcją  Kancelaryjną i archiwalną.
4) Prowadzenie ewidencji wniosków i skarg oraz udzielanie na nie odpowiedzi.
5) Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją przejazdów drogowo-kolejowych.
6) Przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych oraz urządzeń drogowych.
7) Przygotowywanie danych wyjściowych do projektów inwestycyjnych w zakresie budowy remontu i modernizacji dróg i obiektów mostowych.
8) Organizacja i kontrola zimowego utrzymania dróg oraz koordynacja przeciwpowodziowej i przeciwlądowej ochrony obiektów mostowych i przepustów.
9) Pełnienie obowiązków przy zimowym utrzymaniu dróg.
10) Udział w rokowaniach przedumownych i przetargach dla robót drogowo- mostowych.
11) Prowadzenie spraw związanych z odprowadzaniem wód opadowych z dróg, parkingów i placów.
12) Prowadzenie spraw z rozliczaniem energii dla urządzeń drogowych lokalizowanych w pasie drogowym. 
13) Kontrola pasa drogowego pod względem legalności jego zajęcia.
14) Prowadzenie bieżącej ewidencji wydatków zleconych robót, usług i zakupów.
Majster: Mariola Sygierycz
Jan Kowalski
Pok. nr 6
1) Kontrola stanu dróg i obiektów mostowych oraz drogowych.
2) Bezpośredni nadzór nad robotami bieżącego utrzymania dróg i mostów.
3) Organizowanie i kierowanie pracą dróżników
4) Kontrola i sprawdzanie robót w pasie drogowym na podstawie wydanych decyzji.
5) Współudział przy opracowywaniu planu zimowego utrzymania dróg.
6) Organizacja i kontrola zimowego utrzymania dróg oraz koordynacja przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony obiektów.
7) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych.
8) Interwencyjne działanie na drogach w sprawach związanych z bezpieczeństwem ruchu i przejezdnością dróg.
 
Teresa Tarnowska
Jan Kowalski
1) Obsługa sekretariatu PZD

 

 

 

 

 

Brak załączników.

W celu rozpakowania plików skompresowanych w formacie 7z prosimy pobrać darmowe oprogramowanie 7-Zip >>> pobierz <<<
Instrukcja rozpakowania pliku skompresowanego >>> pobierz <<<
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 05 marzec 2017 21:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:18 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:21 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:23 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:24 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:27 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:27 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:28 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:28 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:29 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:30 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:31 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:31 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:31 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:32 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:33 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:33 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:50 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:25 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:28 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:29 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:30 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 24 maj 2017 07:33 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 kwiecień 2018 08:52 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 08:52 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 08:57 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:01 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:03 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:06 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:22 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:26 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:33 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:33 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 09:34 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 11:39 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. środa, 24 październik 2018 09:26 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. środa, 24 październik 2018 09:29 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 październik 2019 07:23 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. środa, 24 czerwiec 2020 10:52 Adam Kwitowski
Artykuł został zmieniony. środa, 24 czerwiec 2020 10:54 Adam Kwitowski