Dyrektor - Robert Torz

Jan Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Wydział Księgowości

Główna Księgowa Joanna Grzewińska
Jan Kowalski
Pok. nr 2
Zadania wydziału:
1) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora PZD, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
2) Prowadzenie rachunkowości budżetowej PZD.
3) Prowadzenie analizy wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji PZD.
4) Opracowywanie sprawozdań z zakresu gospodarki finansowo? księgowej.
5) Kontrola wewnętrzna dokumentacji finansowej i majątku PZD.
6) Kierowanie pracą podległych pracowników oraz kontrola jej wykonania.
7) Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Dyrektora PZD w sprawach koniecznych i nie cierpiących zwłoki, w załatwieniu ich terminowo.

 

Wydział Kadr i Administracji

Specjalista Anna Pol
Jan Kowalski
Pok. nr 3
Zadania wydziału:
1) Obsługa sekretariatu PZD
2) Prowadzenie spraw kadrowych.
3) Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Wydział Dróg i Mostów

Inspektor Andrzej Targowski
Jan Kowalski
Pok. nr 6
Zadania Wydziału:
1) Kontrola stanu dróg i obiektów mostowych oraz urządzeń drogowych.
2) Organizacja i kontrola zimowego utrzymania dróg oraz koordynacja przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony obiektów mostowych.
3) Uzgodnienie projektów technicznych i projektów zmiany organizacji ruchu na drogach.
4) Współudział w przygotowaniu zezwoleń na umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym.
5) Współudział w przygotowaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego.
6) Przygotowywanie umów na zlecane roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych.
7) Udział w rokowaniach przed umownych i przetargach dla robót drogowo? mostowych.
8) Nadzór inwestorski, odbiór i kontrola wykonywanych robót na drogach i obiektach mostowych, prowadzonych na podstawie zawartych umów i udzielonych zleceń.
9) Nadzór i kontrola robót wykonywanych siłami własnymi PZD.
10) Prowadzenie bieżącej ewidencji zlecanych i odbieranych robót, w świetle przestrzegania trybu udzielania zamówień publicznych.
11) Opracowywanie projektów planów rocznych i wieloletnich: budowy, modernizacji, odnowy oraz bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych.
12) Pełnienie obowiązków dyżurnego zimowego utrzymania dróg.
 
Specjalista Michał Piaskiewicz
Jan Kowalski
Pok. nr 4
1) Prowadzenie ewidencji wniosków Radnych i Zarządu Powiatu, dotyczących budowy i utrzymania dróg oraz przygotowanie projektów ich realizacji.
2) Przyjmowanie wniosków w sprawach bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz wstępne ich kontem możliwości ich realizacji.
3) Współudział w uzgadnianiu projektów technicznych i projektów zmiany organizacji ruchu na drogach.
4) Udział w rokowaniach przed umownych i przetargach dla robót drogowo-mostowych.
5) Kontrola stanu dróg i obiektów mostowych oraz urządzeń drogowych.
6) Współudział w opracowywaniu projektów planów rocznych i wieloletnich: budowy, modernizacji, odnowy oraz bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych.
7) Współudział w prowadzeniu ewidencji dróg i obiektów mostowych.
8) Współudział w prowadzeniu ewidencji oznakowania pionowego i poziomego dróg.
9) Współudział przy kontroli dróg powiatowych przed nielegalnym rozstawianiem reklam.
10) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych.
11) Współudział w przygotowaniu wniosków o wydanie pozwoleń na roboty budowlane zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
12) Współudział w przygotowaniu zawiadomień o prowadzonych robotach, remontach nie wymagających pozwoleń na roboty budowlane.
13) Współudział przy opracowywaniu planu zimowego utrzymania dróg.
14) Pełnienie obowiązków dyżurnego zimowego utrzymania dróg.
 
Specjalista Wiesława Szymańska
Jan Kowalski
Pok. nr 5
1) Opracowywanie kosztorysów inwestorskich
2) Sporządzanie wniosków do Zarządu Powiatu w sprawach zamówień publicznych.
3) Prowadzenie ewidencji zgłoszonych skarg i odwołań od decyzji administracyjnych.
4) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych.
5) Udział w rokowaniach przed umownych i przetargach dla robót drogowo-mostowych.
6) Współudział w przygotowaniu wniosków o wydanie pozwoleń na roboty budowlane zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
 
Referent Natalia Muzyka
Jan Kowalski
Pok. nr 4
1) Przygotowywanie zezwoleń na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.
2) Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.
3) Współudział przy kontroli dróg powiatowych przed nielegalnym rozstawianiem reklam.
4) Prowadzenie ewidencji dróg i mostów.
5) Prowadzenie prac związanych z zadrzewieniem dróg.
6) Prowadzenie ewidencji oznakowania pionowego i poziomego dróg.
7) Prowadzenie spraw związanych z zajęciem nieruchomości pod drogi powiatowe.
8) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych.
9) Uzgodnienie objazdów lub ograniczeń w ruchu na sieci dróg powiatowych.
10) Uzgadnianie przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.
11) Współpraca z organami powiatu w zakresie pozyskiwania środków na budowę i utrzymanie dróg w ramach UE.
12) Prowadzenie spraw rozpatrywanych przez komisję ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
13) Nadzór nad egzekucją w stosunku do którzy naruszają substancje rowów przydrożnych poprzez ich ?zaorywanie?.
14) Pełnienie obowiązków przy zimowym utrzymaniu dróg.
 
Specjalista Michał Dębny
Jan Kowalski
Pok. nr 5
1) Prowadzenie spraw środków trwałych.
2) Zarządzanie stanem magazynowym PZD.
3) Prowadzenie kontroli nad drogami PZD.
4) Prowadzenie rozliczenia paliwowego.
5) Zaopatrzenie.
6) Prowadzenie postępowań w sprawach ewentualnych odszkodowań dla użytkowników dróg, spowodowanych w skutek wydarzeń drogowych.
7) Kontrola stanu BHP i zabezpieczenia przeciwpożarowych w PZD.
8) Organie okresowych szkoleń w zakresie BHP, oraz badań lekarskich dla pracowników PZD.
9) Pełnienie obowiązków przy zimowym utrzymaniu dróg.
 
Drogomistrz: Mariola Sygierycz
Jan Kowalski
Pok. nr 6
1) Kontrola stanu dróg i obiektów mostowych oraz drogowych.
2) Bezpośredni nadzór nad robotami bieżącego utrzymania dróg i mostów.
3) Organizowanie i kierowanie pracą dróżników
4) Kontrola i sprawdzanie robót w pasie drogowym na podstawie wydanych decyzji.
5) Współudział przy opracowywaniu planu zimowego utrzymania dróg.
6) Organizacja i kontrola zimowego utrzymania dróg oraz koordynacja przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony obiektów.
7) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych.
8) Interwencyjne działanie na drogach w sprawach związanych z bezpieczeństwem ruchu i przejezdnością dróg.
 
Teresa Tarnowska
Jan Kowalski
1) Obsługa sekretariatu PZD

 

 

 

 

 

Brak załączników.

W celu rozpakowania plików skompresowanych w formacie 7z prosimy pobrać darmowe oprogramowanie 7-Zip >>> pobierz <<<
Instrukcja rozpakowania pliku skompresowanego >>> pobierz <<<
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 05 marzec 2017 21:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:18 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:21 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:23 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:24 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:27 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:27 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:28 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:28 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:29 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:30 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:31 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:31 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:31 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:32 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:33 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:33 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2017 21:50 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:25 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:28 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:29 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 maj 2017 23:30 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 24 maj 2017 07:33 Natalia Muzyka
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 kwiecień 2018 08:52 Natalia Muzyka