Zgodnie z art. 20 Ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informacje o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych;
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, drogowych obiektów inżynierskich zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływów na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 • nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 • nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do mich prawa.

Brak załączników.

W celu rozpakowania plików skompresowanych w formacie 7z prosimy pobrać darmowe oprogramowanie 7-Zip >>> pobierz <<<
Instrukcja rozpakowania pliku skompresowanego >>> pobierz <<<
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 18 luty 2017 16:24 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 luty 2017 16:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 luty 2017 16:43 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 luty 2017 21:01 Administrator