Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Powiatowym Zarządzie Dróg.

  

Dyrektor - Robert Torz

Jan Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Wydział Księgowości

Główna Księgowa: Anna Pol
Jan Kowalski
Pok. nr 2
Zadania wydziału:

1) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora PZD, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
2) Prowadzenie rachunkowości budżetowej PZD.
3) Prowadzenie analizy wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji PZD.
4) Opracowywanie sprawozdań z zakresu gospodarki finansowo? księgowej.
5) Kontrola wewnętrzna dokumentacji finansowej i majątku PZD.
6) Kierowanie pracą podległych pracowników oraz kontrola jej wykonania.
7) Prowadzenie spraw kadrowych.
8) Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

 

Wydział Dróg i Mostów

Kierownik komórki/działu ds. utrzymania dróg i mostów: Agnieszka Suska
Jan Kowalski
Pok. nr 5
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z inwestycjami drogowymi realizowanymi przez Powiat Wągrowiecki,
2) Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych,
3) Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem lub wznowieniem granic pasa drogowego dróg powiatowych oraz regulacja stanu prawnego pasa drogowego,
4) Kontrola pasa drogowego pod względem legalności jego zajęcia,
5) Pełnienie obowiązków dyżurnego zimowego utrzymania dróg
6) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych.

 
Referent ds. utrzymania dróg i mostów: Natalia Muzyka
Jan Kowalski
Pok. nr 4
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Prowadzenie prac związanych z zarządzaniem siecią drogową:
- ewidencja dróg i mostów,
- wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
- wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- uzgodnienia przejazdów pojazdów ponadnormatywnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń,
2) Prowadzenie ewidencji oznakowania pionowego i poziomego dróg,
3) Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją przejazdów drogowo - kolejowych,
4) Kontrola pasa drogowego pod względem legalności jego zajęcia,
5) Prowadzenie spraw związanych z przeglądami dróg i pomiarami natężenia ruchu na drogach,
6) Pełnienie obowiązku dyżurnego zimowego utrzymania dróg,
7) Prowadzenie spraw związanych z zadrzewieniem i utrzymaniem zieleni w psie dróg powiatowych,
8) Gromadzenie i ewidencja danych o wypadkach i zdarzeniach na drogach.

 
Specjalista: Jakub Zadroga
Jan Kowalski
Pok. nr 5
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych o wartości zamówień do 130 000 zł oraz równych lub przekraczających 130 000 zł,
2) Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych przepisów dotyczących zamówień publicznych,
3) Prowadzenie strony internetowej i portali społecznościowych Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, 
4) Współpraca z lokalnymi mediami w kwestii informowania sytuacji na drogach powiatowych,
5) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych,
6) Pełnienie obowiązków dyżurnego zimowego utrzymania dróg.

 
Specjalista ds. dróg i mostów: Łukasz Kowalski
Jan Kowalski
Pok. nr 4
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2) Wydawanie decyzji w przedmiocie lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowalnych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub reklam
3) Uzgodnienie warunków dotyczących lokalizacji zjazdów i wydawania decyzji w tym zakresie,
4) Uzgodnienia warunków dotyczących lokalizacji urządzeń w pasie drogowym i wydawanie decyzji w tym zakresie,
5) Uzgodnienie dokumentacji w zakresie przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi,
6) Współprowadzenie spraw związanych z zadrzewieniem i utrzymaniem zieleni w pasie dróg powiatowych,
7) Kontrola pasa drogowego pod względem legalności jego zajęcia,
8) Pełnienie obowiązków dyżurnego zimowego utrzymania dróg,
9) Współpraca z innymi zarządcami dróg, organizacjami i jednostkami samorządowymi w zakresie prowadzonych spraw i zagadnień,
10) Współpraca w nadzorze nad realizacją inwestycji drogowych Powiatu Wągrowieckiego.

 
Referent ds. transportu zaplecza i BHP: Tomasz Sudyka
Jan Kowalski
Pok. nr 6

1) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką materiałową (magazyn, zaopatrzenie) - odpowiedzialność materialna, gospodarka obiektami budowlanymi siedziby PZD i zapleczem transportowo -sprzętowym,
2) Prowadzenie spraw BHP w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu,
3) Prowadzenie księgi inwentarzowej pozostałych środków trwałych, odpowiedzialność za stan i ewidencje środków trwałych,
4) Prowadzenie postępowań odszkodowawczych występujących na drogach powiatowych,
5) Pełnienie obowiązków dyżurnego zimowego utrzymania dróg,
6) Kontrola stanu dróg i obiektów mostowych.

 
Majster: Mariola Sygierycz
Jan Kowalski
Pok. nr 6

1) Kierowanie pracami z zakresu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych wykonywanych siłami własnymi,
2) Kontrola stanu dróg i obiektów mostowych,
3) Nadzór nad robotami bieżącego utrzymania dróg i mostów,
4) Kontrola i sprawdzanie robót w pasie drogowym na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przez PZD,
5) Kontrola legalności zajęcia pasa drogowego
6) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych.
7) Interwencyjne działanie na drogach w sprawach związanych z bezpieczeństwem ruchu i przejezdnością dróg.

 
Sekretariat: Teresa Tarnowska
Jan Kowalski
1) Obsługa sekretariatu PZD

 

 

 

 

 

 

Do wykonywania swych obowiązków Powiatowy Zarząd Dróg dysponuje niżej wymienionym podstawowym majątkiem trwałym, stanowiącym własność Powiatu Wągrowieckiego:

 • Budynek administracyjno – gospodarczy
 • Jednostki sprzętowo – transportowe (Samochód tow. - os., samochód dostawczy , samochód osobowy, ciągniki, rębak do gałęzi, piaskarki, pługi do odśnieżania ładowacz-cyklop)
 • Sprzęt biurowy.

 

 

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r (tj. Dz. U. z 2000r Nr 71 poz.838 wraz z późn. zm.) zarządcą dróg powiatowych, do którego należą sprawy z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg jest Zarząd Powiatu.

W myśl art. 21 tejże ustawy Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwałą Nr. 6/99 z dnia 15 stycznia 1999r. utworzył Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, któremu powierzył wykonanie swych obowiązków w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Wągrowieckiego nie posiadającą osobowości prawnej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu pełni funkcję zarządu dróg powiatowych na sieci o łącznej długości 393 km.

Ustawowe obowiązki w zakresie utrzymania dróg powiatowych, PZD wykonuje zatrudniając łącznie 16 osób, w tym: 8 pracowników administracyjnych i 7 pracowników tzw. służby liniowej, oraz 1 osoba utrzymująca czystość pomieszczeń biurowych i socjalnych.

Przebudowy, odnowy i modernizacje dróg prowadzone są systemem zleconym przez firmy wyłonione w drodze przetargów publicznych. Pozostałe roboty bieżącego utrzymania dróg wykonywane są siłami własnymi, przez pracowników służby liniowej.

 

 

 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informacje o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych;
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, drogowych obiektów inżynierskich zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływów na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 • nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 • nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do mich prawa.