W dniu 6 maja 2020 roku dokonany został odbiór końcowy zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn – Żabiczyn”.

W ramach przeprowadzonego remontu na odcinku 990 metrów wykonano:

  • wymianę nawierzchni bitumicznej składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej;
  • wymieniono konstrukcje nośne w miejscach występujących wybojów oraz siatki spękań sugerujących utratę nośności przez podbudowę;
  • naprawę uszkodzonych części jezdni obejmujących wykonanie warstwy mrozoodpornej oraz podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
  • odnowienie oznakowanie poziomego i pionowego.

 W efekcie prac remontowych poprawiono bezpieczeństwo ruchu kołowego, wykonano korekty spadków poprzecznych i podłużnych oraz dokonano regulacji prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z korony jezdni do istniejących rowów trawiastych i poboczy gruntowych.

Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm w składzie:

  1. Firma Budowlano – Remontowo – Drogowa Dariusz Białobrzycki – LIDER 
  2. Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka – PARTNER

Całkowity koszt remontu wyniósł 831.269,03 złotych. Zadanie dofinansowane zostało
z ramach programu
Fundusz Dróg Samorządowych.